Programmets villkor

‘Rekommendera en vän till Sii’

I. Programmets ändamål

 1. Programmet "Rekommendera en vän till Sii" innebär att skicka en väns meritförteckning (CV) till Sii Sweden AB (nedan kallat:  "Sii"). Om den rekommenderade personen påbörjar samarbete med eller anställning hos Sii i minst 80 timmar per månad får den rekommenderade personen någon av följande bonusar:
  ∙ upp till 5 000 kronor för samarbete med eller anställning av den rekommenderade personen som har upp till 1 års yrkeserfarenhet som krävs för en viss tjänst;
  ∙ upp till 10 000 kronor församarbete med eller anställning av den rekommenderade personen som har mellan ett till fem års yrkeserfarenhet som krävs för en viss tjänst;
  ∙ upp till 15 000 kronor församarbete med eller anställning av den rekommenderade personen som har mer än fem års yrkeserfarenhet som krävs för en viss tjänst;
  varje fall utbetalas i två delbetalningar enligt bestämmelserna i punkt V i detta dokument.
 2. Bonusbeloppet regleras baserat på den rekommenderade personens erfarenhet enligt den nivå som gällde vid tidpunkten då meritförteckningen skickades till Sii och som fastställdes objektivt av Sii under rekryteringsprocessen. Den rekommenderade personen ansvarar för riktigheten av de uppgifter som tillhandahålls i den rekommenderade personens meritförteckning. Vid betydande skillnader mellan de uppgifter som lämnas i meritförteckningen och det faktiska förhållandet förbehåller sig Arrangören rätten att inte acceptera rekommendationen och inte bevilja bonusen eller att ändra bonusbeloppet.
 3. Om samma persons meritförteckning har skickats in av flera skilda personer kommer bonusen att beviljas den person som rekommenderade en viss kandidat först, bestämt på grundval av datumet då meritförteckningen skickades till Sii.
 4. Om den rekommenderade personens meritförteckning redan har registrerats i Siis kandidatdatabas, från en annan källa än en rekommendation, kommer en bonus att beviljas när Sii, tack vare rekommendationen, får viktig ny information om den rekommenderade personen, dvs. förändringar i yrkeserfarenhet, ytterligare tekniska färdigheter, certifikat eller beredvillighet att byta jobb.
 5. Om den rekommenderade personens meritförteckning redan har registrerats i Siis kandidatdatabas med en källrekommendation, beviljas en bonus endast när 12 månader har förflutit från registreringsdatumet i Siis kandidatdatabas (relaterat till rekommendationens giltighetsperiod som beskrivs i punkt I.8) och Sii tack vare rekommendationen får betydelsefull information om den rekommenderade personen, dvs. förändringar i yrkeserfarenhet, ytterligare tekniska färdigheter, certifikat, eller beredvillighet att byta jobb.
 6. Sii kan höja bonusen efter eget gottfinnande under en angiven tid och angivna kandidatprofiler.
  a) Informationen om den höjda bonusen, dess varaktighet och eftersökta profil kommer för vart tillfälle att publiceras i Arrangörens profiler på LinkedIn.
  b) För att få den höjda bonusen för en rekommendation är det nödvändigt att skicka kandidatens meritförteckning via e-postadress recruitment@siisweden.se till Sii samt uppfylla de kriterier som fastställts av Arrangören under den angivna perioden.
 7. Rekommendationsbonusen kommer att beviljas varje person som uppfyller de kriterier som anges i punkterna I.3 – I.5 – Programmets ändamål och punkt IV – Regler för deltagande i programmet.
 8. Rekommendationen gäller i 12 månader från dagen då meritförteckningen skickades och registrerades i Siis kandidatdatabas.
  a) Efter denna tidsperiod, om samarbete inleds eller anställning av den rekommenderade personen äger rum, kommer rekommendationsbonusen inte att beviljas.
  b) Arrangören förbehåller sig rätten att bevilja bonusen i ovannämnda fall. Om detta inträffar kommer den person som rekommenderar den angivna kandidaten att informeras direkt.
 9. Bonusen betalas ut enligt följande kriterier som beskrivs i punkt V i detta dokument.

II. Programmets varaktighet

 1. Programmet är öppet från 16 april 2021.
 2. Programarrangören kan när som helst efter eget gottfinnande besluta att ändra eller avsluta programmet.

III. Programmets deltagare

 1. Varje fysisk person som har permanent uppehållstillstånd eller personnummer i Sverige kan rekommendera en vän till Sii som svar på ett jobberbjudande som publiceras på rekryteringsportaler eller på Siis hemsida och kan delta i programmet.
 2. Varje rekommenderad person måste ha permanent uppehållstillstånd eller personnummer i Sverige.
 3. Personer som är juridiska personer och andra enheter som inte är fysiska personer (t.ex. rekryteringsbyråer) är uteslutna från programmet.
 4. Den rekommenderade personen kan delta i programmet oavsett tidigare deltagande i rekryteringsprocessen till Sii.
 5. Deltagande i programmet innebär accepterande av de nedan nämnda villkoren som utgör programmets regler.

IV. Regler för deltagande i programmet

 1. För att delta i programmet är det nödvändigt att skicka en väns meritförteckning via formuläret "Rekommendera en vän till Sii", som finns på webbplatsen siisweden.se För att skicka rekommendationen måste den person som ger rekommendationen fylla i alla nödvändiga fält i formuläret och bifoga kandidatens meritförteckning.
 2. Den rekommenderade personen måste informeras om rekommendationen av den person som ger rekommendationen.
  a) Om den rekommenderade personen inte informeras om rekommendationen av personen som ger rekommendationen kommer bonusen inte att beviljas.
 3. Den rekommenderade personen kommer att bli ombedd av rekryteringsavdelningen att lämna sitt samtycke som är nödvändigt för behandling av personuppgifterna för rekryteringsändamål.
  a) Om samtycke inte lämnas inom 30 kalenderdagar från den dag då den rekommenderade personen ombads att bevilja samtycke, kommer kandidaten inte att beaktas i rekryteringsprocessen till Sii och uppgifterna om hen kommer att tas bort. Bonusen beviljas inte.
 4. Om den rekommenderade personen inte anger någon arbetsplats kan rekommendationen skickas till vilken arbetsplats som helst på listan i formuläret "Rekommendera en vän till Sii" tillsammans med en relevant anteckning.
 5. En programdeltagare kan rekommendera ett obegränsat antal personer.
 6. En rekommendation av en vän måste hänvisa till för närvarande öppna rekryteringsprocesser som finns på webbplatsen www.siisweden.se. I övriga fall förbehåller sig Arrangören rätten att inte acceptera rekommendationen och att inte bevilja bonusen
 7. Inom 3 arbetsdagar efter mottagandet av den rekommenderade personens meritförteckning kommer medarbetaren på Siis rekryteringsavdelning att verifiera statusen för den rekommenderade personen i Siis kandidatdatabas och den rekommenderade personen kommer att kontaktas för att bekräfta sin beredvillighet att delta i rekryteringsprocessen, utbildningen och yrkeserfarenheten.
 8. Inom 5 arbetsdagar kommer personen som gav rekommendationen att få information från rekryteringsavdelningens medarbetare om rekommendationen kvalificerar för programmet och hur stor bonus som ska beviljas om samarbete startas eller anställning av rekommenderad person äger rum. Återkopplingen skickas oavsett beslut om kvalificering till programmet.

V. Bonusbetalningen

 1. Bonusen betalas ut i två delbetalningar:
  a) Den första halvan av bonusen betalas efter den rekommenderade personens första arbetsmånad.
  b) Den andra halvan av bonusen betalas efter sex månaders arbete av samma person, dvs. efter provperioden, om den rekommenderade personen fortfarande arbetar på Sii.
 2. Programdeltagaren kommer att informeras om beslutet att betala bonusen av Siis administrations- och faktureringsavdelning. Personen som gav rekommendationen kommer att kontaktas via e-post eller telefon.
 3. Bonusen betalas ut baserat på ett kontrakt som upprättats av Sii. Kontraktet kommer att upprättas varje gång ett samarbete eller anställning har påbörjats av den person som rekommenderas av programdeltagaren, som uppfyller kriterierna i punkterna I.3 – I.5 – Programmets ändamål och punkt IV – Regler för deltagande i programmet
 4. Programdeltagaren är skyldig att skicka uppgifter som är nödvändiga för att förbereda kontraktet till Siis administrationsavdelning inom 7 arbetsdagar efter att ha mottagit beslutet om att bonusen beviljats.
 5. Efter att kontraktet har undertecknats av båda parter informerar Sii administrationsavdelning dess ekonomiavdelning. Därefter kommer en utbetalning att överföras till det bankkonto som tidigare angetts av programdeltagaren inom 14 kalenderdagar.

VI. Organisationen av programmet 'Rekommendera en vän till Sii'

 1. Arrangör av programmet är Sii Sweden AB, baserat i Stockholm.
 2. Personen som ansvarar för det landsomfattande programmet är Sii Sweden Recruitment Specialist, medan ansvarig person är Jacek Ziółkowski - Managing Director på Sii.
 3. Beslutsfattare vid eventuella ändringar i programmet är Jacek Ziółkowski - Managing Director på Sii.
 4. Arrangören är skyldig att överse programmet och övervaka efterlevnaden av dess regler. Registerföring av programmet är också Arrangörens plikt.
 5. All information om behandling av personuppgifter ingår i integritetspolicyn som finns på webbplatsen www.siisweden.se (dokumentet finns HÄR).
 6. Om det är motiverat har Arrangören rätt att ändra programmets regler om dess varaktighet och sättet att betala bonusen.
 7. Vid kvarstående frågor eller meningsskiljaktigheter har programarrangören rätt att bestämma och lösa dem.

Accepted by the Organizer of the program,

Jacek Ziółkowski, Managing Director

Sii Sweden AB

SUBMIT

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?