This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
Technologie i narzędzia
 • CATIA V5
 • TeamCenter

Dołącz do naszego zespołu, w którym zyskasz możliwość współtworzenia przyszłości motoryzacji w Polsce! Zespół będzie pracować nad pionierskim projektem samochodu elektrycznego. 

W zależności od posiadanego doświadczenia dołączysz do teamu jednego z czterech Product Ownerów, z których każdy obejmie odpowiedzialność za projekt w wyznaczonych obszarach samochodu:

Wnętrze Samochodu: Tworzenie ergonomicznego i funkcjonalnego wnętrza, które łączy komfort z nowoczesnym designem części takich jak fotele, dywaniki, deska rozdzielcza.

Elementy Składowe Nadwozia: Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych oraz montowanych do karoserii, zapewniając nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także trwałość.

Struktura Nadwozia: Odpowiedzialność za stalową konstrukcję nośną samochodu oraz techniki produkcji, które zapewnią bezpieczeństwo i wytrzymałość.

Ruchome Części Nadwozia: Projektowanie drzwi, maski silnika czy klapy bagażnika, zapewniając płynne działanie i estetyczny wygląd. 

Twoje zadania

 • Gromadzenie wymagań dotyczących projektu w jednym z czterech wyznaczonych obszarów
 • Utrzymywanie aktywnego kontaktu z dostawcami i nadzór nad dostarczanymi projektami
 • Przeprowadzanie analizy problemów i symulacji oraz kierowanie globalną analizą projektu w swojej dziedzinie
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie planu projektu oraz zapewnienie jakości do etapu prototypowania
 • Zapewnienie zgodności wymagań dotyczących materiałów, procesów, wymagań branżowych w danych dostarczanych przez dostawców

Twoje umiejętności
 • Doświadczenie w firmach OEM/Tier1 na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość produktu automotive w jednym z 4 wspomnianych obszarów
 • Znajomość narzędzi takich jak CATIA V5 oraz TeamCenter do czytania i analizy rysunków i modeli 3D
 • Umiejętność skutecznego zarządzania projektami
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Nr oferty 240419-Q2MMO

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
Technologies & tools
 • CATIA V5
 • TeamCenter

Join our team, where you will gain the opportunity to co-create the future of motoring in Poland! The team will work on a pioneering electric car project.

Depending on your experience, you will join a team of one of four Product Owners, each of whom will take responsibility for the project in designated areas of the car:

Car Interior: Creating an ergonomic and functional interior that combines comfort with modern design of parts such as seats, floor mats, dashboard.

Body Components: Designing plastic and body-mounted components, ensuring not only an attractive appearance but also durability.

Body Structure: Responsibility for the car's steel superstructure and manufacturing techniques to ensure safety and durability.

Moving Body Parts: Designing the doors, hood or trunk lid, ensuring smooth operation and aesthetic appearance.

Your role

 • Gather project requirements in one of four designated areas
 • Maintain active contact with suppliers and oversee delivered projects
 • Conducting problem analysis and simulations and leading the global project analysis in your area
 • Responsibility for adherence to the project plan and quality assurance up to the prototyping stage
 • Ensure compliance of material, process, industry requirements in data provided by suppliers

Your skills
 • Experience in OEM/Tier1 companies in a similar position
 • Practical knowledge of automotive product in one of the 4 mentioned areas
 • Knowledge of tools such as CATIA V5 and TeamCenter to read and analyze drawings and 3D models
 • Ability to manage projects effectively
 • Excellent communication skills
 • Very good knowledge of English language

Job no. 240419-Q2MMO

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?