This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Lublin
 • Łódź

Dział Księgowości Sii to ponad 30 osobowy zespół pełen pasji i zaangażowania.

Odpowiadamy za kompleksowe wsparcie firmy w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego. Wykorzystujemy w naszej pracy nowoczesne narzędzia IT.

Jeśli chcesz pracować w przyjaznej atmosferze, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, wspierać nasz biznes poprzez łączenie kwestii podatkowych z rozwojem firmy – dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Doradztwo w obszarze podatków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z cenami transferowymi
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • Weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów w zakresie podatkowym
 • Przygotowywanie opinii podatkowych, wniosków o interpretacje
 • Wsparcie w kontroli dokumentacji księgowej pod względem ryzyka podatkowego
 • Przygotowywanie raportów i podsumowań dla Głównej Księgowej, Dyrektora Finansowego i Zarządu
 • Pomoc przy redagowaniu pism do organów podatkowych – udzielanie informacji
 • Współpraca z innymi departamentami spółki w obszarze zagadnień podatkowych
 • Monitorowanie zmian w przepisach podatkowych oraz monitorowanie bieżącego orzecznictwa

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe prawo, finanse lub pokrewne
 • Min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze podatków i cen transferowych (doświadczenie zdobyte w firmie doradczej będzie atutem)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Rozwinięte umiejętności analityczne i logicznego myślenia
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy
 • Gotowość do współpracy z menedżerami różnych działów

Nr oferty 240402-ZN8DC

Possible locations
 • Warsaw
 • Lublin
 • Lodz

Sii's Accounting Department is a team of over 30 people full of passion and commitment.

We are responsible for comprehensive support of the company within the scope of accounting and tax advisory. We use modern IT tools in our work.

If you want to work in a friendly atmosphere, share knowledge and experience, support our business by combining tax issues with the development of the company - join us!

Your role

 • Advice in the area of taxes with particular emphasis on transfer pricing issues
 • Preparation of transfer pricing documentation
 • Verification of contracts, agreements and other documents in the tax field
 • Preparation of tax opinions, requests for interpretations
 • Support in the control of accounting documentation in terms of tax risks
 • Preparation of reports and summaries for the Chief Accountant, CFO and the Board of Directors
 • Assistance in drafting letters to tax authorities - providing information
 • Cooperation with other departments of the company in the area of tax issues
 • Monitoring changes in tax laws and monitoring current case law

Your skills
 • University degree in law, finance or related field
 • Min. 3 years of experience in a similar position in the area of taxes and transfer pricing (experience gained in a consulting company will be an advantage)
 • Very good knowledge of tax regulations
 • Knowledge of English at the level of min. B2
 • Developed analytical and logical thinking skills
 • Good organization of work and ability to prioritize tasks
 • Commitment and positive attitude to work
 • Willingness to cooperate with managers of various departments

Job no. 240402-ZN8DC

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Apply now Recommend a Friend

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?