This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa
Technologie i narzędzia
 • SolidWorks

Dołącz do naszego zespołu jako Konstruktor/ Projektant 3D i weź udział w projekcie z sektora ochrony zdrowia. Projekt będzie skupiał się na budowie urządzeń do diagnostyki medycznej. Stanowisko to oferuje pracę stacjonarną w biurze zlokalizowanym w Warszawie. Jeśli jesteś doświadczonym Konstruktorem/ Projektantem 3D i poszukujesz pracy w innowacyjnym projekcie, zachęcamy do aplikowania.

Twoje zadania

 • Planowanie rozwoju i projektowanie urządzeń mechanicznych do diagnostyki medycznej i wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Tworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach projektu
 • Formowanie wymagań, ich analiza oraz projektowanie nowych rozwiązań
 • Projektowanie i dostosowywanie prototypów
 • Aktywny udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Ścisła współpraca z zespołem inżynierów i działem programistycznym

Twoje umiejętności
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie elektroniki, mechatroniki, inżynierii lub podobnej
 • Bardzo dobra znajomość narzędzia SolidWorks
 • Mile widziana znajomość zasad projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Umiejętności współpracy z interdyscyplinarnym zespole (bliska współpraca z elektronikami)
 • Umiejętność określania wymagań dla innych członków zespołu, w tym dla specjalistów innych branż (np. dla elektroników)
 • Dobre umiejętności organizacyjne, w tym samodzielność
 • Wiedza w zakresie termodynamiki (odprowadzanie ciepła z układu, przepływy ciepła)
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu mechatroniki
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację i pracę z dokumentacją
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego

Nr oferty 240223-FKMD1

Possible location
 • Warsaw
Technologies & tools
 • SolidWorks

Join our team as a 3D Constructor/Designer and participate in a project in the healthcare sector. The project will focus on building medical diagnostic devices. This position offers stationary work in an office located in Warsaw, Poland. If you are an experienced 3D Constructor/Designer and looking for a job in an innovative project, we encourage you to apply.

Your role

 • Development planning and design of mechanical devices for medical diagnostics and plastic products
 • Creation of comprehensive design documentation at various stages of the project
 • Formulation of requirements, their analysis and design of new solutions
 • Design and customization of prototypes
 • Active participation in internal and external meetings
 • Working closely with the engineering team and programming department

Your skills
 • Minimum 5 years of experience in a similar position
 • University degree in electronics, mechatronics, engineering or similar field
 • Very good knowledge of SolidWorks tool
 • Nice knowledge of the principles of plastic product design
 • Ability to work with an interdisciplinary team (close cooperation with electronics engineers)
 • Ability to define requirements for other team members, including specialists from other industries (e.g., electronics engineers)
 • Good organizational skills, including self-reliance
 • Knowledge of thermodynamics (heat removal from the system, heat flows)
 • Knowledge and practical experience in mechatronics
 • Knowledge of English to communicate freely and work with documentation
 • Very good knowledge of Polish language

Job no. 240223-FKMD1

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?