This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • SAP EWM
 • ABAP/ABAP OO

Dodatkowe atuty:

 • SAP S/4HANA
 • SAP NetWeaver
 • ABAP Development Tools

Nasze Centrum Kompetencji SAP to jednostka organizacyjna składająca się z ponad 120 doświadczonych, certyfikowanych specjalistów posiadających kompetencje techniczne, biznesowe i funkcjonalne. Oferujemy szeroki zakres usług SAP, takich jak rozwój (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), rozszerzenia, integracje, migracje czy konwersje do HANA i S/4HANA.

Projekt, który będziesz wspierać związany jest z międzynarodowym wdrożeniem S/4HANA w branży energooszczędnych systemów grzewczych i wentylacyjnych wykorzystujących głównie odnawialne źródła energii. 

Twoje zadania

 • Projektowanie rozwiązań technicznych w oparciu o najlepsze praktyki programowania w obszarze Extended Warehouse Management 
 • Implementacja nowych procesów i funkcjonalności w ABAP związanych z zarządzaniem magazynem  
 • Debugowanie i rozwiązywanie napotkanych problemów oraz wprowadzanie niezbędnych poprawek 
 • Przeprowadzanie integracji z innymi modułami SAP oraz aplikacjami zewnętrznymi 
 • Konfiguracja parametrów systemowych oraz ustawień modułu EWM zgodnie z wymaganiami biznesowymi i najlepszymi praktykami SAP 
 • Opracowywanie raportów, interfejsów, programów konwersji danych i rozszerzeń przy użyciu języka programowania ABAP i środowiska roboczego ABAP 
 • Analiza wymagań biznesowych oraz ścisła współpraca z klientem 

Twoje umiejętności
 • Minimum 5 lat doświadczenie w programowaniu ABAP w obszarze modułu SAP EWM 
 • Bardzo dobra znajomość struktury danych, procesów biznesowych oraz wiedza z obszaru konfiguracji modułu EWM 
 • Wcześniejsza praca w obszarze integracji SAP EWM z innymi modułami takimi jak SAP ERP, aplikacjami zewnętrznymi oraz urządzeniami magazynowymi 
 • Znajomość SAP NetWeaver, S/4 HANA, ABAP Development Tools 
 • Umiejętność projektowania i implementowania interfejsów integracyjnych 
 • Doświadczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów w oparciu o ABAP w SAP EWM, zarządzanie błędami, optymalizacja wydajności oraz debugowanie kodu 
 • Umiejętność analizy wymagań biznesowych oraz projektowania rozwiązań na podstawie wymagań 
 • Biegła znajomość języka angielskiego 

Nr oferty 240222-KN562

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • SAP EWM
 • ABAP/ABAP OO

Nice to have:

 • SAP S/4HANA
 • SAP NetWeaver
 • ABAP Development Tools

Our SAP Competence Center is an organizational unit consisting of more than 120 experienced, certified professionals with technical, business and functional competencies. We offer a wide range of SAP services such as development (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), extensions, integrations, migrations or conversions to HANA and S/4HANA.

The project you will be supporting is related to the international implementation of S/4HANA in the energy-efficient heating and ventilation systems industry using mainly renewable energy sources.

Your role

 • Design technical solutions based on best programming practices in the Extended Warehouse Management area
 • Implementation of new processes and functionalities in ABAP related to warehouse management
 • Debugging and resolving problems encountered and making necessary corrections
 • Performing integration with other SAP modules and external applications
 • Configuring system parameters and settings of EWM module according to business requirements and SAP best practices
 • Develop reports, interfaces, data conversion programs and extensions using ABAP programming language and ABAP working environment
 • Analyze business requirements and work closely with the customer

Your skills
 • Minimum 5 years of experience in ABAP programming in the area of SAP EWM module
 • Very good knowledge of data structure, business processes and knowledge in the area of EWM module configuration
 • Previous work in the area of SAP EWM integration with other modules such as SAP ERP, external applications and warehouse equipment
 • Knowledge of SAP NetWeaver, S/4 HANA, ABAP Development Tools
 • Ability to design and implement integration interfaces
 • Experience in ABAP-based problem identification and resolution in SAP EWM, error management, performance optimization and code debugging
 • Ability to analyze business requirements and design solutions based on requirements
 • Fluency in English

Job no. 240222-KN562

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Apply now Recommend a Friend

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?