This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Kraków
Technologie i narzędzia
 • Voice technologies
 • eCommunication technologies
 • Trading technologies
 • Nice
 • ITSM
 • Verba&Veritas

Poszukujemy doświadczonych i zmotywowanych ekspertów ds. rejestracji mobilnej. Jeśli masz pasję do technologii i chcesz być częścią globalnego projektu Voice and eCom Record Keeping dla Klienta z branży bankowej, to ta oferta jest dla Ciebie!

Będziesz częścią zespołu odpowiedzialnego za nowo powstałą platformę w Polsce, która ma za zadanie zapewnić przestrzeganie regulacji dotyczących przechowywania zapisów głosowych i eCom. Twoje zadania będą obejmować nie tylko rozwój aplikacji, ale także definiowanie, implementację i optymalizację narzędzi oraz automatyzację działań w ramach domeny Record Keeping.

Twoje zadania

 • Dostarczanie różnorodnych usług rejestrowania
 • Zarządzanie technologią, zapewniając jej maksymalną dostępność i utrzymanie na odpowiednim poziomie technicznym w celu wsparcia i konserwacji
 • Odpowiedzialność za różne projekty oraz ciągłe procesy zmian wokół działań projektowych i produkcyjnych
 • Dołączanie do zespołów projektowych, pełnienie roli Eksperta ds. rejestracji mobilnej, dostarczając ogólną wiedzę i wskazówki dotyczące aspektów projektowej architektury
 • Nawiązywanie kontaktów z zewnętrznymi partnerami i dostawcami
 • Tworzenie szczegółowej dokumentacji architektonicznej
 • Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat istniejących i nowych trendów w rejestracji mobilnej

Twoje umiejętności
 • Znajomość systemów i technologii rejestrowania mobilnego (NICE, VERBA, rozwiązania do rejestrowania mobilnego: Movius, Truphone)
 • Znajomość serwera Microsoft Windows oraz narzędzi produktywności
 • Wiedza z zakresu standardowych metodologii dostarczania usług (ITIL, COBIT)
 • Umiejętność projektowania rozwiązań opartych na wymaganiach biznesowych
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego

Nr oferty 240215-NH6EH

Possible locations
 • Warsaw
 • Cracow
Technologies & tools
 • Voice technologies
 • eCommunication technologies
 • Trading technologies
 • Nice
 • ITSM
 • Verba&Veritas

We are looking for experienced and motivated mobile record keeping experts. If you have a passion for technology and want to be part of a global Voice and eCom Record Keeping project for a client in the banking industry, then this offer is for you!

You will be part of a team responsible for a newly established platform in Poland to ensure compliance with voice and eCom record keeping regulations. Your tasks will include not only application development, but also definition, implementation and optimization of tools and automation of activities within the Record Keeping domain.

Your role

 • Provide a variety of recording services
 • Manage technology, ensuring maximum availability and maintaining it at the appropriate technical level for support and maintenance
 • Responsibility for various projects and continuous change processes around project and production activities
 • Joining project teams, acting as Mobile Registration Expert, providing general knowledge and guidance on design aspects of the architecture
 • Establish relationships with external partners and suppliers
 • Create detailed architectural documentation
 • Maintaining up-to-date knowledge of existing and new trends in mobile registration

Your skills
 • Knowledge of mobile recording systems and technologies (NICE, VERBA, mobile recording solutions: Movius, Truphone)
 • Knowledge of Microsoft Windows server and productivity tools
 • Knowledge of standard service delivery methodologies (ITIL, COBIT)
 • Ability to design solutions based on business requirements
 • Very good knowledge of Polish and English language

Job no. 240215-NH6EH

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Apply now Recommend a Friend

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?