This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • Salesforce

Dołącz do Centrum Kompetencyjnego Salesforce w Sii – zespołu liczącego ponad 100 ekspertów w całej Polsce! Zajmujemy się doradztwem, wdrażaniem i rozwojem aplikacji chmurowych w oparciu o najnowsze rozwiązania dostarczane przez Salesforce.

Jeśli masz doświadczenie w pracy jako samodzielny Konsultant Salesforce, większość produktów Salesforce’a masz w małym palcu oraz bardzo dobrze znasz język angielski – aplikuj! 

Twoje zadania

 • Udział w projektach wdrażania lub rozwijania instancji Salesforce u klientów polskich i zagranicznych, z różnych branż
 • Konfigurowanie Salesforce w ramach możliwości deklaratywnych platformy
 • Prowadzenie demo i warsztatów z klientami oraz dokumentacja wymagań
 • Mapowanie potrzeb klientów na rozwiązania dostępne w ekosystemie Salesforce
 • Współpraca z zespołem Konsultantów oraz w ramach zespołów projektowych – z Architektami, Developerami, Testerami oraz Delivery Managerem

Twoje umiejętności
 • Praktyczna znajomość Sales, Service lub Experience Cloud, jak i innych rozwiązań proponowanych przez Salesforce, potwierdzona minimum 5-letnim doświadczeniem projektowym w roli Konsultanta Salesforce oraz certyfikatami Salesforce
 • Umiejętność konfiguracji Salesforce w ramach możliwości deklaratywnych platformy
 • Doświadczenie we współtworzeniu wycen oraz założeń technicznych w projektach wdrożeniowych i rozwojowych
 • Zdolność do analizy potrzeb klienta i rekomendowania optymalnych rozwiązań uwzględniających możliwości Salesforce
 • Umiejętność rozpoznawania luk w procesie implementacji i podejmowanie działań zaradczych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Nr oferty 240212-OYX3L

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools
 • Salesforce

Join Sii's Salesforce Competence Center - a team of over 100 experts nationwide! We provide consulting, implementation and development of cloud applications based on the latest solutions provided by Salesforce.

If you have experience working as an independent Salesforce Consultant, have most Salesforce products in your little finger and have a very good command of English - apply!

Your role

 • Participate in projects to implement or develop Salesforce instances at Polish and foreign clients, from various industries
 • Configuring Salesforce within the declarative capabilities of the platform
 • Conducting demos and workshops with customers and documenting requirements
 • Mapping customer needs to solutions available in the Salesforce ecosystem
 • Collaborating with a team of Consultants and within project teams - with Architects, Developers, Testers and Delivery Managers

Your skills
 • Hands-on knowledge of Sales, Service or Experience Cloud, as well as other solutions proposed by Salesforce, proven by a minimum of 5 years of project experience as a Salesforce Consultant and Salesforce certifications
 • Ability to configure Salesforce within the platform's declarative capabilities
 • Experience in co-creating quotes and technical assumptions in implementation and development projects
 • Ability to analyze customer needs and recommend optimal solutions taking into account Salesforce capabilities
 • Ability to identify gaps in the implementation process and take remedial action
 • Very good knowledge of the English language

Job no. 240212-OYX3L

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?