This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Rzeszów
 • Toruń
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Salesforce
 • MCAE
 • Pardot

Dodatkowe atuty:

 • Agile

Jeśli chcesz pracować w firmie regularnie wyróżnianej nagrodą Great Place to Work, podnosić swoje umiejętności w różnych projektach oraz zdobywać nowe certyfikaty, a jednocześnie mieć liczne okazje do dobrej zabawy i integracji – dołącz do Centrum Kompetencyjnego Salesforce jako Administrator!

To, czym dokładnie będziesz się zajmować, będzie zależało od projektu, do którego dołączysz oraz zakresu wsparcia świadczonego dla naszych klientów – różnorodność projektowa pozwoli na nieustanne poszerzanie Twoich kompetencji z zakresu Salesforce, które możesz potwierdzać zdawanymi certyfikatami.

Nie czekaj, aplikuj! 

Twoje zadania

 • Konfiguracja deklaratywna Salesforce, wynikająca ze zgłoszeń użytkowników lub zadań rozwojowych w ramach systemu 
 • Sprawna obsługa zgłoszeń w jednym z narzędzi Service Desk 
 • Realizowanie importów danych oraz tworzenie kopii zapasowych 
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji systemu oraz instrukcji 
 • Utrzymywanie kontaktu z użytkownikami systemu, prowadzenie szkoleń 
 • Współpraca z zespołami wdrożeniowymi obsługującymi klientów Sii 

Twoje umiejętności
 • Praktyczna znajomość platformy Salesforce oraz jej podstawowych funkcji, m.in. model danych i uprawnień, możliwości deklaratywnego dopasowania aplikacji, automatyzacje (flow/ approval proces), walidacje, formuły 
 • Doświadczenie w wykorzystaniu i administrowaniu aplikacjami firm trzecich, np.: Conga, Docusign, Get Feedback 
 • Zrozumienie rozwiązań customowych, np. jak działają triggery czy komponenty LWC bez konieczności pisania kodu 
 • Doświadczenie w realizowaniu zadań administracyjnych w złożonych projektach/ instancjach, przy zachowaniu SLA 
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację

Mile widziane:

 • Certyfikaty: Salesforce Administrator, App Builder
 • Umiejętność pracy z repozytorium kodu w procesach CI/CD 

Nr oferty 240116-K1KG0

Possible locations
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Szczecin
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Rzeszow
 • Torun
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Salesforce
 • MCAE
 • Pardot

Nice to have:

 • Agile

If you want to work for a company regularly recognized with Great Place to Work awards, improve your skills in various projects and gain new certifications, while having numerous opportunities for fun and integration - join the Salesforce Competence Center as an Administrator!

Exactly what you'll do will depend on the project you join and the scope of support provided to our customers - project diversity will allow you to constantly expand your Salesforce competencies, which you can confirm with passing certifications.

Don't wait, apply!

Your role

 • Salesforce declarative configuration resulting from user requests or development tasks within the system
 • Efficient handling of requests in one of the Service Desk tools
 • Performing data imports and backups
 • Creating and updating system documentation and manuals
 • Maintaining contact with system users, conducting training sessions
 • Cooperation with implementation teams serving Sii clients

Your skills
 • Hands-on knowledge of the Salesforce platform and its core features, including but not limited to: data and permission model, declarative application customization capabilities, automations (flow/approval process), validations, formulas
 • Experience using and administering third-party applications such as: Conga, Docusign, Get Feedback
 • Understanding of custom solutions, e.g. how triggers or LWC components work without writing code
 • Experience in performing administrative tasks in complex projects/instances while maintaining SLAs
 • Knowledge of the English language to communicate freely

Optional:

 • Certifications: Salesforce Administrator, App Builder
 • Ability to work with code repository in CI/CD processes

Job no. 240116-K1KG0

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?