This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Leszno
 • Szczecin
 • Plewiska (pow. poznański)
Technologie i narzędzia
 • Active Directory
 • Microsoft Windows

IT Operations to Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), baz danych (SQL, Oracle), aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Poszukujemy Specjalistów ds. wsparcia IT otwartych na realizację zadań stacjonarnych z biura klienta, pracę z biura w jednym z oddziałów Sii, a także zadań wyjazdowych w obszarze danego województwa.

W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, gwarantujemy możliwości dalszego rozwoju w wybranym kierunku. Nie czekaj, aplikuj!

Twoje zadania

 • Rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników
 • Przygotowywanie sprzętu komputerowego
 • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego
 • Współpraca przy realizowaniu zamówień na sprzęt IT
 • Zarządzanie w Active Directory
 • Podstawowa konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Współpraca z zespołami wyższych linii wsparcia – smart hands
 • Poznanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Realizowanie zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług informatycznych ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000  

Twoje umiejętności
 • Minimum pół roku doświadczenia – w tym staże, praktyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Wiedza na temat budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Dobra znajomość systemu Microsoft Windows
 • Znajomość konfiguracji aplikacji MS Outlook, Teams oraz funkcji programów MS Word, MS Excel
 • Praktyczna znajomość usługi MS Active Directory
 • Wiedza w zakresie zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją serwerów
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, otwartość
 • Dobra organizacja własnej pracy
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne

Nr oferty 231127-YBP9A

Possible locations
 • Leszno
 • Szczecin
 • Plewiska (pow. poznański)
Technologies & tools
 • Active Directory
 • Microsoft Windows

IT Operations is a Competence Center responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), databases (SQL, Oracle), applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are looking for IT Support Specialists who are open to performing stationary tasks from a client's office, working from an office in one of Sii's branches, as well as traveling tasks in the area of a particular province.

Depending on your experience, preferences as to the form of employment, types of tasks and financial expectations, we guarantee opportunities for further development in the chosen direction. Don't wait, apply!

Your role

 • Resolving technical problems reported by users
 • Preparation of computer equipment
 • Inventory of computer equipment
 • Collaborating in the processing of IT equipment orders
 • Management in Active Directory
 • Basic configuration of network devices
 • Collaborating with higher support line teams - smart hands
 • Familiarity with IT infrastructure monitoring and analysis mechanisms
 • Performing tasks in accordance with international IT service delivery standards ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000

Your skills
 • Minimum six months of experience - including internships, apprenticeships
 • Good knowledge of spoken and written English - a prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Good knowledge of Microsoft Windows
 • Knowledge of MS Outlook, Teams application configuration and MS Word, MS Excel functions
 • Practical knowledge of MS Active Directory service
 • Knowledge of issues related to the configuration and maintenance of LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Knowledge of issues related to server configuration
 • Interpersonal skills: communicativeness, openness
 • Good organization of own work
 • Driving license cat B

Optional:

 • Technical education

Job no. 231127-YBP9A

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?