This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Gdańsk
 • Lublin
 • Warszawa
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Adobe Creative Cloud

Dodatkowe atuty:

 • Figma
 • Adobe XD

Do Działu Marketingu Sii, największej firmy IT i inżynieryjnej w Polsce, poszukujemy osoby na stanowisko Graphic Designera. Jeżeli uwielbiasz projektować i masz szósty zmysł do tworzenia atrakcyjnych oraz przyjaznych użytkownikowi materiałów graficznych, a działania brandingowe to Twój konik – to szukamy właśnie Ciebie!

Dołączysz do dynamicznie rozwijającego się ponad 40-osobowego zespołu o szerokim przekroju kompetencji – od twórców treści video po web analityków i copywriterów. Będziesz mieć możliwość współtworzyć nową jakość w identyfikacji wizualnej firmy w wielu obszarach, m.in. na potrzeby strony internetowej, a także uczestniczyć w tworzeniu kolekcji odzieży i produktów przeznaczonych dla pracowników Sii. Twoje projekty zobaczą tysiące użytkowników odwiedzających nasze kanały komunikacji!

Twoje zadania

 • Projektowanie graficzne na potrzeby stron internetowych i landing pages
 • Przygotowywanie projektów graficznych na potrzeby komunikacji marketingowej online (kampanie promocyjne, mailingi, social media)
 • Projektowanie grafik produktowych
 • Prace graficzne w obszarze działań brandingowych (rozwój obecnych i projektowanie nowych elementów identyfikacji wizualnej)
 • Przygotowanie materiałów do druku: plakatów, banerów itp.
 • Bieżące wsparcie w realizacji projektów graficznych i prezentacji PowerPoint
 • Czuwanie nad spójnością całości materiałów dostarczanych przez dział graficzny z zasadami identyfikacji wizualnej firmy

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie kierunkowe lub bardzo dobra znajomość branży i pasja związana z projektowaniem graficznym
 • Minimum 3 lata doświadczenia w projektowaniu graficznym
 • Biegła znajomość pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign, znajomość dodatkowych programów będzie dużym plusem)
 • Znajomość podstaw usability
 • Wysokie poczucie estetyki, kreatywność, dbałość o szczegóły, a także inicjatywa w proponowaniu nowych rozwiązań
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i realizacji kilku zadań jednocześnie/prowadzenia kilku projektów jednocześnie
 • Posiadanie portfolio w wersji on-line lub przesłanie w formie załącznika
 • Dobra znajomość j. angielskiego oraz biegła j. polskiego
 • Praca w trybie hybrydowym – minimum 2 dni w tygodniu z biura

Nr oferty 231124-L6T3K

Possible locations
 • Gdansk
 • Lublin
 • Warsaw
Technologies & tools

Must have:

 • Adobe Creative Cloud

Nice to have:

 • Figma
 • Adobe XD

To the Marketing Department of Sii, the largest IT and engineering company in Poland, we are looking for a person for the position of Graphic Designer. If you love designing and have a sixth sense for creating attractive and user-friendly graphic materials, and branding activities are your hobby - then we are looking for you!

You will join a dynamically growing team of over 40 people with a wide range of competencies - from video content creators to web analysts and copywriters. You will have the opportunity to co-create a new quality in the company's visual identity in many areas, including for the website, as well as participate in the creation of clothing and product collections for Sii employees. Your designs will be seen by thousands of users visiting our communication channels!

Your role

 • Graphic design for websites and landing pages
 • Preparation of graphic design for online marketing communications (promotional campaigns, mailings, social media)
 • Designing product graphics
 • Graphic work in the area of branding activities (development of current and design of new visual identity elements)
 • Preparation of materials for printing: posters, banners, etc.
 • Ongoing support in the implementation of graphic design and PowerPoint presentations
 • Ensuring that all materials provided by the graphics department are consistent with the company's visual identity principles

Your skills
 • Education in the field or very good knowledge of the industry and passion for graphic design
 • Minimum 3 years of experience in graphic design
 • Proficiency in Adobe CC suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, knowledge of additional programs will be a big plus)
 • Knowledge of usability basics
 • High sense of aesthetics, creativity, attention to detail, and initiative in proposing new solutions
 • Ability to work under time pressure and complete several tasks simultaneously/lead several projects simultaneously
 • Possess an online portfolio or send it as an attachment
 • Good knowledge of English and fluent in Polish.
 • Working in hybrid mode - a minimum of 2 days a week from the office

Job no. 231124-L6T3K

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?