This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Wrocław
Technologie i narzędzia
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations to Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania: stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), baz danych (SQL, Oracle) oraz aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Poszukujemy Specjalistów do spraw wsparcia IT otwartych na realizację zadań stacjonarnie w siedzibach klienta (10-20 km od Wrocławia) w trybie zmianowym (24/7). W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, gwarantujemy możliwości dalszego rozwoju w wybranym kierunku.

Twoje zadania

 • Wsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych – związanych z aplikacjami, systemami oraz sprzętem komputerowym
 • Przygotowanie komputerów użytkowników do pracy
 • Bieżąca obsługa i naprawa problemów, pojawiających się w siedzibie klienta
 • Podstawowa konfiguracja serwerów, sieci LAN/WAN Wi-Fi
 • Poznanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Realizowanie zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług informatycznych ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000  

Twoje umiejętności
 • Minimum pół roku doświadczenia – w tym staże, praktyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Znajomość budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym 24/7
 • Biegłość w konfiguracji aplikacji MS Outlook, Teams oraz funkcji programów MS Word, MS Excel
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi
 • Umiejętności interpersonalne, komunikatywność i otwartość
 • Dobra organizacja własnej pracy

Mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne
 • Prawo jazdy kat. B

Nr oferty 231116-RVMCZ

Possible location
 • Wroclaw
Technologies & tools
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations is a Competence Center responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), databases (SQL, Oracle) and applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are looking for IT Support Specialists who are open to performing tasks stationary at client sites (10-20 km from Wroclaw) in shift mode (24/7). Depending on your experience, preferences as to the form of employment, types of tasks and financial expectations, we guarantee opportunities for further development in the chosen direction.

Your role

 • IT support of users in solving technical problems - related to applications, systems and computer hardware
 • Preparation of users' computers for operation
 • Ongoing maintenance and repair of problems, arising at the customer's premises
 • Basic configuration of servers, LAN/WAN Wi-Fi networks
 • Familiarity with the mechanisms of monitoring and analysis of IT infrastructure
 • Performing tasks in accordance with international standards of IT service delivery ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000

Your skills
 • Minimum six months of experience - including internships, apprenticeships
 • Good knowledge of English both spoken and written - a prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Willingness to work in shifts 24/7
 • Proficiency in configuration of MS Outlook, Teams applications and MS Word, MS Excel functions
 • Knowledge of issues related to the configuration and maintenance of LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Interpersonal skills, communication skills and openness
 • Good organization of own work

Optional:

 • Technical education
 • Category B driver's license

Job no. 231116-RVMCZ

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?