This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • Dynamics 365 SCM

Centrum Kompetencyjne Dynamics 365 w Sii  to ponad 170 doświadczonych specjalistów – Konsultantów, Architektów, Programistów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych i migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F/SCM.

Poszukujemy Konsultantów MS Dynamics 365 SCM specjalizujących się w module logistycznym (zakupy, sprzedaż, magazyn), którzy będą uczestniczyć w projektach prowadzonych przez nasz zespół.

Dołącz do jednego z największych zespołów Dynamics w Polsce i weź udział w największych projektach w Polsce i za granicą. Oferujemy możliwość poznania ciekawych branż od strony procesów i reguł działania.

Twoje zadania

 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących Dynamics 365 SCM
 • Zapewnienie wdrożenia optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk dla systemu Dynamics 365 SCM w odniesieniu do wymagań biznesowych
 • Ocena wymagań i założeń, przygotowanie rozwiązania i planu kluczowych komponentów, proponowanie szacowanych nakładów pracy dla każdego komponentu
 • Analizowanie, projektowanie i tworzenie dokumentacji procesów biznesowych
 • Monitorowanie zakresu realizacji projektu w odniesieniu do zakresu umowy
 • Doradzanie klientom w zakresie najlepszego możliwego podejścia do rozwiązywania zgłoszonych przypadków biznesowych
 • Zapewnienie terminowej realizacji projektów, zgodnie z budżetem
 • Codzienna współpraca z Klientem w zakresie rozwiązywania problemów, budowy nowych rozwiązań, wsparcia użytkowników
 • Współpraca z zespołem Programistów w zakresie obsługi zgłaszanych błędów oraz problemów
 • Testowanie rozwiązań

Twoje umiejętności
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość systemu, procesów Microsoft Dynamics 365 SCM w swoim obszarze
 • Umiejętność konfigurowania i mapowania wymagań
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne
 • Zdolność do identyfikowania problemów i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie i pasja
 • Stała chęć do nauki i rozwoju własnych umiejętności
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji użytkowej
 • Znajomość języka angielskiego oraz polskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Nr oferty 231107-WE70Q

Possible locations
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Szczecin
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools
 • Dynamics 365 SCM

The Dynamics 365 Competence Center at Sii consists of more than 170 experienced professionals - Consultants, Architects, Programmers, who have gained experience working on implementation projects and system migrations to the latest version of Dynamics 365 F/SCM.

We are looking for MS Dynamics 365 SCM Consultants specializing in the logistics module (purchasing, sales, warehouse) to participate in projects led by our team.

Join one of the largest Dynamics teams in Poland and participate in major projects in Poland and abroad. We offer the opportunity to learn about interesting industries from the side of processes and rules of operation.

Your role

 • Create innovative solutions using Dynamics 365 SCM
 • Ensure implementation of optimal solutions and best practices for Dynamics 365 SCM against business requirements
 • Evaluate requirements and assumptions, prepare solution and plan for key components, propose estimated workload for each component
 • Analyzing, designing and creating business process documentation
 • Monitoring the scope of the project in relation to the contract scope
 • Advising clients on the best possible approach to solving reported business cases
 • Ensuring that projects are delivered on time and on budget
 • Collaborating with the client on a daily basis to resolve issues, build new solutions, and support users
 • Collaborating with the Development team in handling reported bugs and issues
 • Testing of solutions

Your skills
 • Minimum 3 years of experience in a similar position
 • Knowledge of Microsoft Dynamics 365 SCM system, processes in their area
 • Ability to configure and map requirements
 • Highly developed analytical and communication skills
 • Ability to identify problems and be independent in finding solutions
 • Creativity, out-of-the-box thinking and passion
 • Constant willingness to learn and develop own skills
 • Ability to create user documentation
 • Ability to communicate freely in English and Polish
 • Required to reside in Poland

Job no. 231107-WE70Q

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?