This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Salesforce
 • Apex
 • Salesforce Sales Cloud
 • Salesforce Service Cloud
 • LWC
 • SOQL

Dodatkowe atuty:

 • JavaScript
 • Java
 • Aura

Dołącz do Centrum Kompetencyjnego Salesforce w Sii jako Architekt Salesforce! Masz już doświadczenie w podobnej roli? A może jesteś Senior Developerem, ale chcesz iść naprzód, a ścieżka architekta to właśnie Twoja droga? Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój Sii i lubisz kontakt z biznesem, nie czekaj – wyślij do nas swoje CV!

Mamy wypracowane standardy wytwarzania oprogramowania, które dopasowujemy do projektu w zależności od jego rodzaju i skali. Cenimy inicjatywę ciągłego ulepszania tych procesów – słuchamy Twoich sugestii! Dodatkowo dołączając do nas, będziesz mieć możliwość konfrontowania Twoich pomysłów z innymi architektami, czerpiącymi doświadczenie z różnych projektów.

Twoje zadania

 • Proponowanie i projektowanie najlepszych rozwiązań technicznych w obszarze Salesforce
 • Dobieranie odpowiednich narzędzi w zależności od skali i złożoności projektu
 • Udział w procesie presales jako ekspert techniczny, rozmowy z klientami, proponowanie im optymalnych rozwiązań
 • Wsparcie techniczne zespołu projektowego (programiści, testerzy, analitycy, konsultanci) we współpracy z Project Managerem

Twoje umiejętności
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia we wdrożeniach na platformie Salesforce z wykorzystaniem standardowych i customowych rozwiązań
 • Znajomość technologii Apex, SOQL, LWC, JavaScript, HTML, CSS
 • Bardzo dobra znajomość różnych produktów Salesforce, np. Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud (Community), CPQ, Field Service, B2B Commerce
 • Znajomość dobrych praktyk, takich jak Clean Code, CI/CD, Code Review, Git, Unit Testing
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Certyfikaty: Application Architect, System Architect, Certified Technical Architect

Nr oferty 231107-5GVJJ

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Salesforce
 • Apex
 • Salesforce Sales Cloud
 • Salesforce Service Cloud
 • LWC
 • SOQL

Nice to have:

 • JavaScript
 • Java
 • Aura

Join Sii's Salesforce Competency Center as a Salesforce Architect! Do you already have experience in a similar role? Or maybe you are a Senior Developer, but you want to move forward, and the architect path is just your way? If you want to have a real impact on the development of Sii and you like contact with the business, don't wait - send us your resume!

We have developed standards for software development, which we adapt to the project depending on its type and scale. We value the initiative to continuously improve these processes - we listen to your suggestions! In addition, by joining us, you will have the opportunity to confront your ideas with other architects, drawing experience from different projects.

Your role

 • Proposing and designing the best technical solutions in the Salesforce area
 • Selecting the appropriate tools depending on the scale and complexity of the project
 • Participating in the presales process as a technical expert, talking to customers, proposing optimal solutions to them
 • Technical support of the project team (developers, testers, analysts, consultants) in cooperation with the Project Manager

Your skills
 • At least 4 years of experience in Salesforce platform implementations using standard and custom solutions
 • Knowledge of Apex technology, SOQL, LWC, JavaScript, HTML, CSS
 • Very good knowledge of various Salesforce products, e.g. Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud (Community), CPQ, Field Service, B2B Commerce
 • Knowledge of best practices, such as Clean Code, CI/CD, Code Review, Git, Unit Testing
 • Very good knowledge of English language

Optional:

 • Certyfikaty: Application Architect, System Architect, Certified Technical Architect

Job no. 231107-5GVJJ

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?