This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • SQL Server
 • DAX
 • MS Power BI
 • Azure
 • SSAS
 • SSIS

Dodatkowe atuty:

 • Python
 • Data Lake
 • C#
 • Power Apps

Obecnie do jednego z naszych wewnętrznych projektów poszukujemy Developera BI.  

Nasz zespół wspiera procesy operacyjne, decyzyjne i zarządcze w Sii. Odpowiadamy za warstwę danych, w tym gromadzenie danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, rozwój, obsługę i zarządzanie hurtowniami danych, optymalizację modeli analitycznych oraz baz danych. Jesteśmy odpowiedzialni również za warstwę raportową, czyli analizę, przetwarzanie, testowanie i wizualizację danych w celu dostarczenia użytkownikom jak najbardziej wartościowych informacji biznesowych.

Brzmi ciekawie? Dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Projektowanie i implementacja raportów w oparciu o hurtownię danych oraz struktury OLAP w narzędziach MS SQL Server, Analysis Services, Reporting Services
 • Tworzenie procesów ETL w SQL Server Integration Services
 • Rozwijanie modeli analitycznych SSAS Tabular
 • Pisanie zapytań w języku T-SQL (funkcje, procedury składowane)
 • Budowanie raportów analitycznych w Power BI
 • Rozwijanie infrastruktury chmurowej Azure Praca nad rozwojem hurtowni danych
 • Pisanie miar w języku DAX
 • Pobieranie danych z wykorzystanie REST API (C#, PowerShell)

Twoje umiejętności
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w hurtowniach danych oraz Business Intelligence
 • Doświadczenie w projektowaniu i implementacji warstwy analitycznej w hurtowniach danych
 • Zaawansowana znajomość bazy danych i narzędzi Microsoft: MS SQL Server, Analysis Services, Reporting Services i Power BI
 • Bardzo dobra znajomość języka SQL (w szczególności T-SQL) oraz DAX
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 • Wymagana płynna znajomość j. polskiego
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Nr oferty 231031-H649N

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • SQL Server
 • DAX
 • MS Power BI
 • Azure
 • SSAS
 • SSIS

Nice to have:

 • Python
 • Data Lake
 • C#
 • Power Apps

We are currently looking for a BI Developer for one of our internal projects.

Our team supports operational, decision-making and management processes at Sii. We are responsible for the data layer, including collection of data from internal and external sources, development, operation and management of data warehouses, optimization of analytical models and databases. We are also responsible for the reporting layer, i.e. analyzing, processing, testing and visualizing data in order to provide users with the most valuable business information possible.

Sound interesting? Join us!

Your role

 • Design and implementation of reports based on data warehouse and OLAP structures in MS SQL Server, Analysis Services, Reporting Services tools
 • Creation of ETL processes in SQL Server Integration Services
 • Developing SSAS Tabular analytical models
 • Writing queries in T-SQL (functions, stored procedures)
 • Building analytical reports in Power BI
 • Developing Azure cloud infrastructure Working on data warehouse development
 • Writing metrics in DAX language
 • Retrieving data using REST API (C#, PowerShell)

Your skills
 • Minimum 3 years of professional experience in data warehousing and Business Intelligence
 • Experience in designing and implementing analytical layer in data warehouses
 • Advanced knowledge of Microsoft database and tools: MS SQL Server, Analysis Services, Reporting Services and Power BI
 • Very good knowledge of SQL language (especially T-SQL) and DAX
 • English at a level that allows you to freely read technical documentation
 • Fluency in Polish required
 • Residency in Poland required

Job no. 231031-H649N

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?