This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Windows Server OS
 • WinPE OS
 • Linux PXE services

Dodatkowe atuty:

 • PowerShell
 • Bash

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Data Center Tech Lead, która będzie kierować lokalną realizacją standardowych przepływów pracy, rozwiązywać nieoczekiwane anomalie oraz identyfikować możliwości skalowania w ramach zespołu Data Center Campus. Będziesz ściśle współpracować z lokalnym Site Managerem, aby mentorować i rozwijać zespół techników, a także przekazywać strategię, wizję i informacje zwrotne zespołowi oraz kierownictwu.

Dołączysz do naszego Centrum Kompetencyjnego IT Operations, które jest odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w zakresie utrzymania: stacji roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek, serwerów, systemów operacyjnych, sieci, baz danych, oraz aplikacji.

Jako Data Center Tech Lead będziesz wspierać naszego klienta w Warszawie, co wymaga obecności na miejscu w środowisku Data Center. Dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Reprezentowanie lokalizacji jako techniczny punkt kontaktu dla incydentów, eskalacji, modernizacji, itp.
 • Zapewnienie mentoringu i pomoc w rozwoju techników, tak aby mogli wykonywać codzienne operacje przy minimalnym nadzorze
 • Zarządzanie aktualizacjami serwerów, integracją, zautomatyzowanym procesem dostarczania systemu operacyjnego, przebudowami i innymi projektami zgodnie z wymaganiami
 • Zrozumienie problemów związanych z siecią, sprzętem i systemem operacyjnym Linux
 • Identyfikowanie i wspieranie tworzenia dokumentacji dla globalnej bazy wiedzy DC
 • Wykonywanie diagnostyki i rozwiązywanie problemów zgodnie ze standardowymi procedurami
 • Przeprowadzanie kontroli jakości i weryfikowanie, czy uziemienie, etapowanie, etykietowanie i okablowanie są prawidłowo skonfigurowane
 • Demontaż sprzętu w celu wprowadzenia prostych zmian i odświeżenia zgodnie ze standardowymi procedurami przy minimalnych wytycznych

Twoje umiejętności
 • Minimum 5 lat doświadczenia jako Data Center Technician
 • Zdolność do kierowania i mentorowania zespołu techników
 • Dobra znajomość sprzętu serwerowego
 • Doświadczenie z wykorzystaniem IPMI w diagnostyce
 • Wcześniejsza praca w obszarze administrowania systemami operacyjnymi Windows Server i WinPE
 • Umiejętność rozwiązywania problemów sieciowych L1, L2, L3
 • Doświadczenie w tworzeniu skryptów dla systemów Windows i Linux
 • Wiedza na temat konfiguracji maszyn wirtualnych i środowiska
 • Doświadczenie z CompTIA A+/ CompTIA Server+/ CCENT
 • Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii komputerowej, technologii informatycznych lub podobne
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pisaniu skryptów w PowerShell, Python, Bash
 • Wcześniejsza praca z usługami Linux PXE

Nr oferty 231031-FQW9P

Possible location
 • Warsaw
Technologies & tools

Must have:

 • Windows Server OS
 • WinPE OS
 • Linux PXE services

Nice to have:

 • PowerShell
 • Bash

We are currently seeking a Data Center Tech Lead to lead the local implementation of standard workflows, resolve unexpected anomalies, and identify scaling opportunities within the Data Center Campus team. You will work closely with the local Site Manager to mentor and develop the tech team, and provide strategy, vision and feedback to the team and management.

You will join our IT Operations Competency Center, which is responsible for performing tasks and projects in the maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers, servers, operating systems, networks, databases, and applications.

As Data Center Tech Lead, you will support our client in Warsaw, Poland, which requires an on-site presence in a Data Center environment. Join us!

Your role

 • Represent the location as the technical point of contact for incidents, escalations, upgrades, etc.
 • Provide mentoring and assist in the development of technicians so that they can perform daily operations with minimal supervision
 • Manage server upgrades, integration, automated operating system provisioning, rebuilds and other projects as required
 • Understand network, hardware and Linux operating system issues
 • Identify and support the creation of documentation for the global DC knowledge base
 • Perform diagnostics and troubleshooting according to standard procedures
 • Performing quality checks and verifying that grounding, staging, labeling and cabling are configured correctly
 • Dismantling equipment for simple changes and refreshes according to standard procedures with minimal guidance

Your skills
 • Minimum of 5 years of experience as a Data Center Technician
 • Ability to lead and mentor a team of technicians
 • Good knowledge of server hardware
 • Experience using IPMI for diagnostics
 • Previous work in the area of Windows Server and WinPE operating systems administration
 • Ability to troubleshoot L1, L2, L3 network issues
 • Experience developing scripts for Windows and Linux systems
 • Knowledge of virtual machine and environment configuration
 • Experience with CompTIA A+/ CompTIA Server+/ CCENT
 • Preferred university degree in computer engineering, information technology or similar field
 • Proficiency in English language

Optional:

 • Experience writing scripts in PowerShell, Python, Bash
 • Previous work with Linux PXE services

Job no. 231031-FQW9P

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?