This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Kraków
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Xamarin.Forms
 • .NET
 • REST API

Dodatkowe atuty:

 • Azure
 • CI/CD
 • .Net MAUI

W związku z kolejnymi wyzwaniami oraz dynamicznym rozwojem aplikacji mobilnej Sii powiększamy zespół Internal IT Mobile i poszukujemy Xamarin Developera. Aplikacja, którą rozwija nasz zespół pozwala m.in. na zgłaszanie nieobecności, raportowanie czasu pracy oraz wystawiania faktur. W tej chwili szeroko rozwijamy aplikację pod kątem ofert pracy dla kandydatów, a w przyszłości profilu Kandydata i Klienta.

Dołącz do naszego zespołu i zostań jednym z ponad 350 ekspertów w Internal IT, którzy zapewniają rozwój oraz utrzymanie ponad 100 aplikacji i wpływają na pracę niemal 8000 użytkowników. Będąc częścią Internal IT masz realny wpływ na rozwój Sii oraz szansę na udział w ciekawych projektach, wymianę wiedzy ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz wybór wielu ścieżek kariery.

Twoje zadania

 • Implementacja nowych jak i utrzymanie istniejących modułów aplikacji mobilnej na platformy iOS oraz Android
 • Przeprowadzanie code review oraz wycen
 • Aktywna współpraca z zespołem deweloperskim w celu zapewnienia spójności i zgodności z założeniami architektonicznymi
 • Ścisła współpraca z inżynierami oprogramowania, analitykami, zespołem QA, zespołem UX, kierownikami projektów, członkami działu wewnętrznego oraz biznesem w celu zapewnienia efektywnej produkcji oprogramowania aplikacyjnego

Twoje umiejętności
 • Znajomość .NET.
 • Znajomość REST API.
 • Minimum rok doświadczenia w tworzeniu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem Xamarin skierowanych zarówno do systemów iOS jak i Android
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem wzorca MVVM
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami kontroli wersji i zarządzania projektem
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Nr oferty 231016-QCFW6

Possible locations
 • Warsaw
 • Cracow
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Xamarin.Forms
 • .NET
 • REST API

Nice to have:

 • Azure
 • CI/CD
 • .Net MAUI

Due to further challenges and dynamic development of Sii's mobile application, we are expanding the Internal IT Mobile team and looking for a Xamarin Developer. The application that our team is developing allows for, among other things, absence reporting, time reporting and invoicing. At the moment, we are extensively developing the application in terms of job postings for candidates, and in the future, Candidate and Client profiles.

Join our team and become one of the more than 350 experts in Internal IT who ensure the development and maintenance of more than 100 applications and influence the work of nearly 8,000 users. Being a part of Internal IT, you have a real impact on the development of Sii and a chance to participate in interesting projects, exchange knowledge with specialists in your field and choose multiple career paths.

Your role

 • Implementation of new as well as maintenance of existing modules of the mobile application for iOS and Android platforms
 • Conducting code review and evaluations
 • Actively collaborate with the development team to ensure consistency and compliance with architectural assumptions
 • Work closely with software engineers, analysts, QA team, UX team, project managers, internal department members and business to ensure effective production of application software

Your skills
 • Knowledge of .NET.
 • Knowledge of REST API.
 • Minimum of one year of experience developing mobile applications using Xamarin targeting both iOS and Android systems
 • Experience developing applications using the MVVM pattern
 • Ability to use version control and project management tools
 • Communicative knowledge of the English language

Job no. 231016-QCFW6

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?